Feedback

Feedback

Regulament Carduri Cadou

 

1. Organizator

1.1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou Dedeman (denumite in continuare carduri cadou) este Dedeman S.R.L., cu sediul in Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.8, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/2621/1992, C.I.F.: RO 2816464, denumit in continuare "Dedeman".

 

2. Condiţii de achiziţie

2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de cumpărături din magazinele Dedeman poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să il ofere persoanei pe care o are in vedere.

2.2. Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu in Romania.

2.3. Cardurile cadou pot fi achiziţionate, în limita stocului disponibil, de la orice magazin fizic din reţeaua Dedeman. Lista de magazine poate fi consultată online aici.

La achiziţia oricărui card cadou se va oferi, în mod gratuit, o felicitare la alegere, în limita stocului disponibil.

2.4. Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 100, 300, 500, 1000, 2000 respectiv 5000 de lei. Pentru alte sume, pot fi achiziţionate combinaţii de carduri cu valori diferite.

2.5. Fiecare card are o valoare unică, înscrisă pe faţă, iar pe verso un cod unic de bare, care va fi citit la momentul achiziţiei cardului şi la momentul plăţii utilizând cardul în cauză.

 

3. Condiţii de utilizare

3.1. Cardul cadou poate fi utilizat exclusiv în orice magazin fizic din reţeaua Dedeman, pentru achiziţia oricăror produse din oferta Dedeman, inclusiv a celor aflate în promoţie sau alte oferte speciale. Cardul cadou nu poate fi utilizat pentru cumpărături din magazinul online Dedeman.

3.2. Cardul nu este nominal, ci este transmisibil.

3.3. Cardul cadou poate fi folosit o singură dată, intr-o singură tranzacţie. Valoarea produselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare decat valoarea inscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat in magazinele Dedeman.

3.4. Dacă o personă deţine mai multe carduri cadou, acestea pot fi cumulate pentru o singură tranzacţie.

3.5. La achiziţiile cu card cadou nu se oferă rest.

3.6. Cardul cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou.

3.7. Soldul cardului cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat.

3.8. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial şi nici deţinătorului ulterior.

3.9. Cardul cadou este valabil 36 luni de la data achiziţionării, pentru o singură tranzacţie. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziţionate. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul cardului cadou este considerat pierdut; posesorul cardului cadou are intreaga responsabilitate in legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind indreptăţit la nici un fel de despăgubire din partea Dedeman. Data pană la care este valabil cardul cadou poate fi verificată, prin citirea codului de bare, la orice magazin din reţeaua Dedeman.

 

4. Condiţii de retur

4.1. Odată achiziţionat, un card cadou nu poate fi returnat sau preschimbat in nici un fel.

4.2. Returnarea produselor achiziţionate cu card/carduri cadou, se va realiza respectand condiţiile de retur valabile in reţeaua de magazine Dedeman.

 

5. Litigii

5.1. Eventualele litigii apărute intre organizator și cumpărătorii/ utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

5.2. Legea aplicabilă este legea romană.

 

6. Protecţia datelor cu caracter personal

6.1. Dedeman este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (in continuare Regulamentul GDPR). in această calitate, Dedeman garantează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.2. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi/sau utilizării de carduri cadou au calitatea de persoane vizate in sensul Regulamentului GDPR.

6.3. Cu excepția cazului in care legea prevede altfel, Dedeman garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate:

  • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Dedeman că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
  • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică in cazul in care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restricționarea prelucrării, (iii) Dedeman S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifică dacă interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
  • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului in care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;
  • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
  • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează in mod similar, cu excepția cazului in care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

  • prin poștă, la sediul nostru social din Municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 8, județul Bacău;
  • prin e-mail, in atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Dedeman S.R.L la adresa de e-mail: protectiadatelor@dedeman.ro.

Pentru detalierea a cum, cand și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci cand achiziționați un produs existent intr-unul din magazinele fizice Dedeman S.R.L sau aveți alte interacțiuni cu noi, condițiile in care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm in condiții de siguranță vă rugăm să consultaţi informaţiile publicate pe site-ul nostru, secţiunea Protecţia datelor, accesand link-ul: https://www.dedeman.ro/bacau/politica-confidentialitate.html.

De asemenea, Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată in orice magazin fizic al Dedeman S.R.L., aceasta fiind afisată la intrarea in magazin.

 

7. Clauze finale

7.1. Cardul cadou este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putand fi utilizat şi de o altă persoană decat cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Dedeman nu işi asumă răspunderea şi nu va inlocui cardul/cardurile cadou in caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. in aceste situaţii, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibilă nici un fel de despăgubire in legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deţinătorul acestuia.

7.2. Dedeman işi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului cadou; orice modificare va fi comunicată in scris pe site-ul oficial www.dedeman.ro.

7.3. Prin achiziţionarea/utilizarea unuia sau mai multor carduri cadou clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

7.4. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Dedeman www.dedeman.ro.