Feedback

Feedback

Informare privind GDPR - mijloace de supraveghere video

Destinatari:

 • Orice persoana prezenta intr-o locatie ce apartine Dedeman;
 • Clienti ai Dedeman.

Stimată doamnă / Stimate domn,

DEDEMAN SRL (denumita in continuare „DEDEMAN”), persoana juridică română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 8, judetul Bacău, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J04/2621/1992, cod unic de înregistrare 2816464, atribut fiscal „RO,” reprezentată legal de către asociat şi administrator – Adrian Paval,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă detaliem în cele ce urmează când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți consulta Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal pe site, la adresa https://www.dedeman.ro/bacau/politica-confidentialitate.html sau ne puteți contacta la adresa de e-mail protectiadatelor@dedeman.ro.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Urmare a prezenței dumneavoastră în cadrul uneia dintre locațiile Dedeman S.R.L. (“Dedeman” și/sau “Societatea”) și având în vedere faptul că incintele noastre sunt permanent supravegheate, atât prin personal de securitate, cât și prin sisteme video de monitorizare, datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, imaginea și datele de identificare, precum numarul de inmatriculare auto) sunt prelucrate în vederea asigurării securității și integrității locațiilor în care ne desfășurăm activitatea.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea respectării unor cerințe legale privind securitatea și liniștea publică.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri are loc:

 • În vederea satisfacerii unor interese legitime, precum asigurarea securității locațiilor în care ne desfășurăm activitatea și protejarea activelor noastre, ale clienților și furnizorilor noștri;
 • În vederea asigurării respectării oricărei reguli, legi și reglementări aplicabile activității noastre, inclusiv colaborarea cu autoritățile publice.

Mai mult, urmare a calităţii dumneavoastră de client al Dedeman, datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele şi prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon) sunt prelucrate în vederea executării contractului încheiat cu Dedeman şi a conformării de către Dedeman cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

Ca regulă, Dedeman obţine aceste date cu caracter personal direct de la dumneavoastră.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către partenerii noștri contractuali (de exemplu, furnizorii de servicii de securitate), auditorii sau consultanții noștri, către autorități și instituții publice (de exemplu cele competente în materia asigurării ordinii și liniștii publice şi cele fiscale).

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

 Important

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

 

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui Drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • Prin poștă la adresa: Mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, Sediul Dedeman - in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR;
 • Prin email la adresa: protectiadatelor@dedeman.ro

 

Perioada de păstrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru o perioada stabilită cu respectarea termenelor de prescripție şi arhivare conform normelor procedurale impuse de legislația civilă și/sau penală.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

DEDEMAN S.R.L.
24.05.2018; rev. 6/5/2021